Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky platné pro nákup příslušenství a servis mobilních telefonů a tabletů jak na internetu, na webových stránkách www.hk.notebooksupport.cz , tak na kamenné pobočce se sídlem Divišova 757/1, Hradec Králové, 500 03.

Obchod provozuje: Oldřich Čapek

IČO: 71997717

Kontakt na majitele obchodu: 724 700 338

Tyto obchodní podmínky vymezují práva mezi práva prodávajícího a kupujícího zákazníka.

Servisní podmínky společnosti

 • Prodávající poskytne kupujícímu servisní službu po předešlé dohodě. Tyto podmínky dostává zákazník k nahlédnutí před podepsáním servisního protokolu. Rovněž tak jsou v plném znění vystaveny na stránkách www.hk.notebooksupport.cz, záložka obchodní podmínky.
 • Obchodní podmínky jsou součástí každé smlouvy o poskytnutém servisu, či prodeji příslušenství (dále jen smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, uzavřenou ve smyslu Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
 • Smlouva je uzavřená v okamžiku fyzického přijetí zařízení prodávajícího k provedení servisního zásahu či prodeje příslušného dílu, příslušenství. Za předání zařízení (dílu) třetí osobě k přepravě za účelem provedení servisního zásahu či prodeje (dílu) se rozumí zejména zaslání prostřednictvím přepravní služby DPD, PPL, Česká pošta.
 • V případě, že je zařízení předáno osobně k provedení servisního zásahu, zákazník plně a to bez výhrad souhlasí s těmito obchodními podmínky a je s nimi obeznámen.
 • Servis neručí za data uložená v telefonu, notebooku, na kterém je prováděn servisní zákrok.
 • Servis provede odstranění závady zařízení tak, jak byly závady zákazníkem udány do popisu při odevzdání zařízení k servisnímu úkonu. Při zjištění dalších závad na zařízení bude zákazník obeznámen telefonicky nebo na email k souhlasu opravy a to v případě, že by se celková cena opravy zařízení měla pozměnit.
 • Zákazník je povinen si zkontrolovat vnější stav zařízení po opravě při vyzvednutí, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Servis neručí za jakékoliv problémy zaviněné neodbornou instalací nekompatibilních hardwarových komponentů či produktů, hardwarů či softwarů, včetně operačních systémů, provozovaných zákazníkem do zařízení či přístroje předávaného k provedení servisní služby a není rovněž zodpovědný za jejich funkčnost.
 • Pokud servis poskytne službu výměnu náhradního dílů od zákazníka, vyhrazuje si právo nenést zodpovědnost v případě, že díl způsobí jakoukoliv škodu na zařízení. Tato oprava je bez záruky.
 • Nepodaří-li se servisu provést objednanou opravu z důvodů technických či jiných důvodů, nebo odstoupí zákazník od smlouvy, bude zařízení uvedeno do původního stavu pouze v případě, je-li technicky možné a zaplatí objednavatel za náklady spojené s touto objednávkou.
 • Zákazníkovi může být naúčtována diagnostika ve výši 200 Kč pouze v případě, že po přijetí do opravy zákazník žádá vrácení zařízení bez opravy nebo je-li přístroj neopravitelný. Diagnostika nemusí být účtována, není-li zjištění závady komplikované. Pokud je zařízení po kontaktu s kapalinou a nepovede se servisu opravit, nebo je-li cena nerentabilní, může být diagnostika účtována ve výši 200 Kč. U notebooků je diagnostika závady ZDARMA pouze v případě realizace placené opravy, v ostatních případech (například nelze opravit, zamítnutá cenová nabídka zákazníkem) je zpoplatněna částkou 600 Kč.
 • Na provedení servisního úkonu poskytuje servis záruku 12 měsíců od okamžiku převzetí zařízení zákazníkem ve smyslu §654 Občanského zákoníku. Pokud se projeví na zařízení jiná závada, než jaká byla servisem odstraňována, servis nenese odpovědnost za její odstranění. Reklamace nebude uznána, pokud přístroj nese známky oxidace po kontaktu s kapalinou, či přístroj byl do opravy s touto diagnostikou přijat. Pokud reklamované zařízení ponese známky po zásahu jiného servisu, než servisu Opravíme to!, zákazník ztrácí záruku na provedenou opravu či jiný servisní zásah a to v plném rozsahu. Záruka nezaniká pouze v případě, kdy byla provedena diagnostika autorizovaným servisem.
 • V případě, že při uplatnění záruky zákazníkem byla stejná závada zapříčiněna znečištěním vnitřní částí přístroje nebo mechanických poškozením, záruku nelze v tomto případě uznat a zákazník si škody uhradí na své náklady. Servis může tuto opravu odmítnout, nebo podle odstavce 11 obecních servisních podmínek zaúčtovat bez opravy, jako diagnostiku zařízení.
 • Záruční doba na výměnu baterie je 12 měsíců, stejně jako na ostatní opravy, mimo případů, kdy si zákazník dodá díl sám. V tomto případě nemůže servis nést záruku za díl a ani v případě, že tento díl poškodí opravované zařízení. U baterie je záruční doba na kapacitu 6 měsíců.
 • Zákazník souhlasí s prodloužením doby opravy v případě nedostatku dílů na dobu 30 dní. V případě, kdy zákazník souhlasí s objednáním dílu ze zahraničí, se může doba opravy prodloužit až na 90 dní.
 • Zákazník bere na vědomí, že servis neodpovídá za vzniklé náklady, které nastanou v souvislosti s opravou. Na mysli je ušlý zisk, náklady na telefonní poplatky, internetové připojení, doprava a zisky, které ušly ohledně nedovolání se zákazníkovi.
 • Původní díly z opravy si servis ponechá a zavazuje se tak, že je ekologicky zlikviduje. V případě, že zákazník chce vrátit původní díl, bude mu vydán. Zákazník bere na vědomí, že díl může nést známky poškození, které utrpěl při demontáži ze zařízení.
 • Objednávky podané prostřednictvím webových stránek hk.notebooksupport.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy či smlouvy o provedení servisu zařízení.
 • Kupní smlouva vzniká při okamžiku převzetí zboží nebo zařízení.
 • Místo dodání objednávky či zboží je chápáno místo doručení, dle odeslaných údajů od zákazníka nebo na kamenné pobočce servisu.
 • Vlastnické právo na zboží provedený servisní úkon přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení úkonu nebo ceny zboží.
 • Vyplněním formuláře na stránkách www.hk.notebooksupport.cz nebo závazné objednávky na pobočce dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech či servisním úkonu, provedených na jeho zařízení.
 • Ceny si zákazník může ověřit u jednotlivých položek a to buď na obchodě nebo na internetových stránkách hk.notebooksupport.cz. Cena za případnou dopravu je uvedena při výběru způsobu předání zboží.
 • Servis přijímá zařízení k opravě bez SIM karet, SD karet a příslušenství k zařízení.
 • U zařízení Apple si zákazník uvědomuje, že pokud je na zařízení Apple ID nebo je aktivováno FMI ( služba najít iPhone ), může doba opravy být prodloužena nebo oprava odmítnuta.
 • Servis si vyhrazuje právo během opravy cenu i vícekrát změnit, dojde-li v průběhu opravy ke zjištění nových závad, které mají vliv na celkovou cenu zakázky. V tomto případě bude kupující kontaktován ústně nebo písemně, zda souhlasí s cenou opravy.
 • Termín dokončení opravy je pouze orientační, který je předběžně před opravou domluven. V případě, že servis není schopný termín dodržet, je servis o této změně povinen informovat zákazníka. V případě, že zákazník nebude souhlasit, je možnost odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka i servisu a zařízení bude vráceno do původního stavu, je-li to možné.
 • Zákazník podpisem smlouvy souhlasí s tím, že servis neručí za případné skryté vady opravovaného zařízení, v jejichž důsledku mohlo dojít ke zničení přístroje a dále neručí za případný vznik jiných, než zákazníkem uvedených závad.
 • U telefonů, které byly zasaženy kapalinou, nemůže servis nést záruku za bezproblémový chod telefonu.
 • Jsme pozáruční servis. Zákazník byl obeznámen, tudíž zákazník souhlasí, že v případě servisního zásahu do telefonu, přichází o záruku od výrobce. Rovněž souhlasí, že na přístroji není dále možnost zaručit voděodolnost a prachu vzdornost (IP67,IP68) na zařízení.
 • Jiná ujednání, která byla sepsána před uzavřením smlouvy mají přednost.
 • Servis si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud jsou údaje udané zákazníkem neúplné nebo vzbuzují pochybnost o úmyslu zákazníka.
 • Objednané zboží nebo servisní úkon si zákazník může sjednat osobně na pobočce servisu Opravíme to! Na adrese Divišova 757, Hradec Králové 500 03, tel.: 724 179 609
 • V případě, že si zákazník nevyzvedne svěřenou věc, kterou svěřil servisu k opravě nebo objednal do 6 měsíců od dokončení opravy a kontaktování k jejímu vyzvednutí, provede servis likvidaci zařízení bez nároku zákazníka náhrady škody. Servis si rovněž vyhrazuje právo takto nevyzvednutou věc prodat nebo jinak využít za účelem vynaložené v souvislosti s opravou zařízení. Jeli servisu známa adresa objednavatele a jde o věc větší hodnoty podle nařízení vlády č. 258/1995 Sb., je věcí větší hodnoty přesahující hodnotu 3000 Kč, je servisní místo povinno o zamyšleném prodeji nebo likvidaci věci objednavatele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dostatečnou lhůtu dva týdny k vyzvednutí věci.
 • Podle zákona § 656 občanského zákoníku je povinen objednavatel vyzvednout věc nejpozději do jednoho měsíce od doby, kdy byla oprava dokončena a do jednoho měsíce, kdy byl objednavatel vyrozuměn o dokončení zakázky. Pokud tak neučiní, servis si také může účtovat poplatek za uskladnění 25,- vč. DPH za každý den.

 

 • Odstoupení od kupní smlouvy (neplatí pro servisní úkon). Kupující má právo dle odstavce 6, objednávka a uzavření kupní smlouvy, podle novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se zákazník rozhodne vrátit zboží, toto zboží nesmí nést následky používání, poškození a opotřebení, ale musí být v původním obalu od zakoupení. Pokud servis rozhodne, že zboží nese známku použití, nebo nedodání kompletního balení a servis odmítne vrácení, zákazník bude vyrozuměn.
 • Reklamace zařízení – Pokud zákazník přinese zařízení na reklamaci, musí mít s sebou fakturu vystavenou k této opravě.
 • Dle zákona § 2172 věty třetí občanského zákoníku přitom platí, že osoba určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Upozorňujeme, že v případech, kdy reklamaci vad uplatnil spotřebitel ve smyslu uvedeného v zákoně o ochraně spotřebitele, tj. fyzická osoba, jednající mimo rámec podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání, pak je třeba, aby oprava proběhla v dané lhůtě pro vyřízení reklamace, stanovená v § 19 odstavce 3 tohoto zákona.
 • Na provozovně musí být osoba pověřená vyřizovat reklamace. Prodávající, nebo jím pověřený pracovník, rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebné k odbornému posouzení vady. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud dohoda nebyla jiná. O vyřízení dle výkladu Ústavního výkladu soudu a nejvyššího soudu je povinen podnikatel spotřebitele vyrozumět. Podmínkou pro vyřízení této lhůty je však, že spotřebitel pro vyřízení reklamace poskytl potřebnou součinnost, tedy že umožnil prodávajícímu prozkoumat reklamovaný výrobek.
 • Pokud zákazník odmítne předat reklamovaný výrobek, servis není povinen zákazníkovi nahrazovat žádnou škodu. Reklamací nevzniká automaticky nárok na vrácení peněz, tento nárok vzniká v případě 3 reklamací přístroje, se stejnou závadou nebo v případě 4 reklamací, se závadami odlišnými.
 • Pokud zákazník není s vyřízením reklamace spokojen, například že reklamace nebyla uznána, pak dochází k občanskoprávnímu sporu, který je možno řešit prostřednictvím ČOI nebo ADR.
 • Majitel a správce živnosti Oldřich Čapek, se sídlem provozovny na adrese Divišova 757/1, Hradec Králové, 500 03, informuje tímto o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících nařízení Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen ,,obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých společnost (živnostník) jako správce osobních údajů v souvislosti se vznikem smluvního vztahu nakládá s osobními údaji zákazníka: Jméno, příjmení, bydliště, PSČ, telefonní číslo, e-mail, IČ, DIČ.
 • Společnost (živnostník) jako správce osobních údajů (dále jen správce) v souvislosti se vznikem smluvního vztahu, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených s platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6, odstavec 1 písm. b) obecního nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům: realizace smluvního vztahu se subjektem údajů jako zákazníkem, vedení vnitřní evidence zákazníků a zaměstnanců.
 • Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovány v rozsahu: Jméno, příjmení, bydliště, PSČ, telefonní číslo, e-mail, IČ, DIČ.
 • Osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností, vyplývajících ze smluvních vztahů.
 • Správce informuje subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu subjektu údajů se správcem: správce je možno kontaktovat písemně na adrese sídla společnosti pomocí e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky na tel. č.: 724 179 609
 • Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce neposkytuje žádné fyzické nebo právnické osobě orgánů veřejné moci ani jinému subjektu (dále jen příjemce) a neposkytuje je žádným třetím osobám mimo dopravce, za účelem předání zboží nebo v případě nutnosti poskytuje správce osobní údaje orgánům České republiky.
 • Správce nemá v úmyslu poskytnout informace do třetí země nebo jiným organizacím.
 • Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně v písemné nebo elektronické formě.
 • Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.
 • Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečných odkladů opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování, má subjekt údajů právo na doplnění osobních údajů, a to po poskytnutím dodatečných prohlášení.
 • Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného údaje vymazat, pokud je dán některý z údajů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 • Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 • Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud správce zpracovává z následujících důvodů: nezbytné pro splnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, pro účely přímého marketingu, pro účely vědeckého či historického výzkumu, pro statistické účely.
 • Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci ve strukturovaném formátu a právo předat jinému správci a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 • Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
 • Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho údajů, má právo podat stížnost u některého s dozorových úřadů (úřad pro ochranu osobních údajů ČR).
 • Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu, za účelem úspěšného splnění smlouvy. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití.
Go to top